Rekisteri-/tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä henkilötietolain (10 § ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 679/2016) mukaisessa tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilö- ja muita tunnistetietoja voimme kerätä ja säilyttää ottaessanne yhteyttä verkkosivujemme kautta tai muutoin asioidessanne yrityksemme kanssa. Käyttämällä palveluamme hyväksytte tietojenne käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää palveluiden tai lainsäädännön muuttumisen seurauksena. Yrityksemme sitoutuu esittämään internetissä tai muutoin mahdollisesti päivittämänsä tietosuojaselosteen tuoreimman version. Verkkosivujen tai sen liitännäisten jatkuvalla käytöllä hyväksytte mahdollisesti päivitetyn tietosuojaselosteen ehtoineen.

1. Rekisterinpitäjä:

Oy SL-Goods Ab
Pakkahuoneenkatu 9
90100 OULU
2483298-7
Puh. 040 559 7023

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Kari Mikkola
kari@slgoods.com
040 559 7023

3. Rekisterin nimi

Oy SL-Goods Ab:n asiakas-, markkinointi-, sidosryhmä- ja henkilöstörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2016 mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu henkilön suostumukseen, sopimukseen, lakiin, julkisen tehtävän hoitamiseen (esimerkiksi palkkahallinto, verotus) sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (kuten esimerkiksi asiakas- tai työsuhde).

Käsittelyn tarkoituksena on henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitaminen sekä kehittäminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilö-, yritys- tai muiden tarkoitusta palvelevien tunnistetietojen käsittely verkkopalveluihin, rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden mainontaan sekä laskuttamiseen, luovuttamatta henkilötietoja kolmannelle ulkopuoliselle taholle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi tai oikeutettuun etuunsa perustuen rekisterin tai sen osan tietoja henkilötietojen käsittelijälle, jolloin varmistetaan aina rekisterin käyttäjän käyttävän ko. tietoja ainoastaan toimeksiantoa koskevan asiakokonaisuuden täyttämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista, henkilöistä tai toimittajista:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio ja asema, organisaation osoitetiedot, henkilö- tai Y-tunnus.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostetaan rekisterinpitäjän asiakas- ja toimittajatietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy, vaihda tai muutoin siirrä eikä myöskään luovuta säännönmukaisesti asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta Suomen viranomaisten lakiin perustuvia vaateita tai rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella kolmansille tahoille, pois lukien kuitenkin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai oikeutetun edun perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

8. Tietojen säilyttämisen periaatteet

Asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteritietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisterinpitäjän liiketoiminnallinen intressi sitä vaativat.

Viranomaisia koskevilta osin kaikkia edellä kuvattuja tietoja säilytetään vähintään laissa vaadittu vähimmäisaika.

9. Tietojen poistaminen ja tarkastaminen, rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkittyihin tietoihin on asianosaisella oikeus tutustua sekä tarkastaa niitä henkilötietolain 26 §:n mukaisesti ja tarvittaessa vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tietoja voidaan poistaa yrityksen tai henkilön vaatimuksesta tai asiakas- tai toimittajasuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen poistamista voivat kuitenkin rajoittaa viranomaisvaateet tietojen säilyttämisvelvollisuudesta.

Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a) rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiansa valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että tätä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna ja riittävästi identifioituina tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilö- ja muut rekisteriin kerätyt tiedot käsitellään ja säilytetään luottamuksellisina. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävän rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Käyttäjiä ovat rekisterinpitäjän henkilökunta ja henkilötietojen käsittelijä.

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietoteknisten yhteistyökumppaneiden tietoverkko ja laitteisto jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tietoteknisesti identiteettiä turvaavilla toimenpiteillä.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset viipymättä verkkopalveluumme.

Laadittu 18.5.2018, viimeisin muutos 20.5.2018

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Tällä sivulla (ja siinä viitatuilla muilla sivuilla) ovat ehdot joilla toimitamme sinulle tuotteita (Tuotteet) jotka ovat esillä verkkokaupassamme (Kauppa) verkko-osoitteessa www.urheilukauppa.eu. Pyydämme että luet nämä toimitusehdot huolellisesti ennen kuin tilaat Tuotteita Kaupasta. Tilaamalla Tuotteita hyväksyt nämä ehdot. Suosittelemme että tulostat näistä ehdoista itsellesi kopion ja mikäli hyväksyt nämä ehdot klikkaa nappia “Hyväksyn ehdot”. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja et voi saattaa loppuun tilaustasi.

1. Tietoja meistä

www.urheilukauppa.eu on Internetsivusto jota hallinnoi Oy SL-Goods Ab (me). Y-tunnuksemme on 2483298-7 ja postiosoitteemme Pakkahuoneenkatu 9a , 90100 OULU.

2. Palvelun saatavuus

Kauppamme on tarkoitettu Suomessa asuville asiakkaille. Emme voi valitettavasti hyväksyä tilauksia joissa toimitus olisi Suomen ulkopuolelle.

3. Asiakkaan kelpoisuus

Tilaamalla Tuotteita kaupasta vahvistat että olet täysi-ikäinen tai sinulla on vanhempiesi lupa.

4. Sopimuksen syntyminen

a. Sopimus syntyy kun vahvistat tilauksesi Kaupassa, klikkaat hyväksyväsi nämä ehdot ja suoritat maksun jollain hyväksymällämme tavalla (Maksutavat).
b. Pidätämme oikeuden peruuttaa tilauksen jos Tuotteen hinta Kaupassa oli ilmeisen virheellinen tai Tuotetta ei poikkeuksellisesti ole saatavilla.
c. Mikäli joudumme peruuttamaan tilauksen, palautamme viipymättä kauppahinnan.

5. Kuluttajan palautusoikeus ja peruuttamisohje

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tavara on vastaanotettu tai siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille (Oy SL-Goods Ab, Pakkahuoneenkatu 9a, 90100 OULU, 040 559 7023, info@slgoods.com) päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voitte käyttää oheista peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Lataa peruuttamislomake PDF

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Palautusoikeus ei kuitenkaan koske seuraavia Tuotteita: i. pelit, elokuvat, ohjelmistot tai muut sinetöidyt tuotteet, kun tuotepakkaus on avattu. ii. tietokoneet kun käyttöjärjestelmä on asennettu ellei se ollut valmiiksi asennettu (tässä tapauksessa muu käyttöönotto vastaavasti poistaa palautusoikeuden). iii. tuotteet jotka on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette osoittanut lähettäneenne tavaran takaisin.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Vastaamme tavaroiden palauttamiskustannuksista.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

6. Tuotteiden toimitusaika

SL Goods Oy:n varastossa olevien Tuotteiden toimitusaika 3-5 arkipäivää. Osa tuotteista on vielä valmistajien Euroopan varastoissa, jolloin toimitusaika maksimissaan 30 päivää, ja tämä selviää tuote,- malli- ja kokokohtaisesti kaupan sivuilla. Mikäli toimituksessa on viivästystä pyrimme saman ajan kuluessa ilmoittamaan arvioidun lähettämispäivän.

7. Tuotteiden hinta

a. Tuotteiden hinta on se mikä hinnaksi on Kaupassa ilmoitettu, ellei hinnoittelussa ole tapahtunut virhe joka on myös asiakkaalle ilmeinen.
b. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron sen suuruisena kun on kunkin Tuotteen osalta ilmoitettu.
c. Tuotteiden hinnat eivät sisällä lähetyskuluja ellei niin ole erikseen jonkin Tuotteen kohdalla ilmoitettu.
d. Tuotteiden hintoja voidaan milloin vain muuttaa. Tuotteen hinnaksi tulee kuitenkin se mikä sillä oli ostohetkellä ellei hinnassa ole 7. (a) kohdassa mainittua virhettä.

8. Maksuehdot

Maksu pankkipainikkeilla

Paytrail maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Paytrail on sinulle turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Paytrail on Paytrail Oyj:n (y-tunnus 2122839-7) ylläpitämä palvelu.

Maksut luottokorteilla

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. Verkkokaupalla eikä Paytrail Oyj:llä ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode –todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan.

Verkkokauppa käyttää Paytrail maksunvälityspalvelua korttimaksuissa. Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Maksukorttimaksuissa kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n (y-tunnus 2122839-7) välille. Paytrail Oyj vastaa korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Paytrail näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle.

Klarnan ehdot toimitus- / maksuehtoihin

Klarna Tili

Klarna Tili -maksutapa on suunniteltu niihin tilanteisiin, kun haluat itse päättää, millaisissa kuukausierissä lyhennät tilauksesi loppusummaa. Klarna Tili on myös paljon enemmän. Saat tilaamasi tuotteet ennen kuin sinun tarvitsee maksaa niitä ja kaikki Klarna Tilillä maksetut ostokset yhdistetään yhdelle kuukausilaskulle. Myös eri verkkokaupoissa Klarna Tilillä maksetut tilaukset yhdistyvät automaattisesti samalle kuukausilaskulle.

 • Saat tilaamasi tuotteet aina ennen kuin sinun tarvitsee maksaa niitä
 • Kuukausierä 9 € tai vähintään 1/24 kokonaissummasta
 • Sinun ei tarvitse luovuttaa maksukorttisi tietoja
 • Osta nyt, maksa seuraavan kuukauden lopussa
 • Voit aina halutessasi maksaa jäljellä olevan velan myös kerralla
 • Kaikki ostoksesi yhdistyvät samalle tilille ja samalle kuukausilaskulle
 • Tilinhoitomaksu 3,95 € / kk tilausmäärästä riippumatta.

Klarna Tilille tehdyn 1000 €:n ostoksen perustamismaksu perusehtojen mukaan on 0 €. Tämän hetkinen vuosikorko on 22 %, jolloin esimerkkiostoksen mukainen todellinen vuosikorko on 34,64 %. Ostoksen luottohinta on 1171 €. Kuukausieriä on 12 kappaletta ja erät ovat kooltaan 98 €. Esimerkin mukainen ostos edellyttää, että luoton kokonaissumma suoritetaan vuoden sisällä.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Klarna käyttää henkilötietoja asiakasanalyysien tekemiseen, henkilön tunnistamiseen, luottokelpoisuusarviointiin ja markkinointitarkoituksiin. Henkilötunnusta käytetään asiakasnumerona asiakashallinnollisista syistä.

Klarna Lasku

Klarna Laskulla maksaessasi asiointisi on turvallista ja helppoa. Sinun ei tarvitse koskaan ilmoittaa maksukorttisi tietoja ja saat tilaamasi tuotteet aina ennen kuin sinun tarvitsee maksaa niitä.

 • Saat tilaamasi tuotteet aina ennen kuin maksat niitä
 • Maksuaika 30 vuorokautta
 • Sinun ei tarvitse koskaan ilmoittaa maksukorttisi tietoja
 • Kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus (Ei koske kaikkia tuotteita, esim. lentomatkoja, tapahtumia tai räätälöityjä tuotteita.)
 • Lataa alkuperäinen laskusi osoitteessa klarna.fi
 • Mahdollisuus maksaa lasku myös erissä

Laskutusmaksu 2,95 € per tilaus. Maksun myöhästyessä laskun loppusummaan lisätään muistutusmaksu 5,00 € ja viivästyskorko 8.00 %. Klarna tarkistaa ostohetkellä tilaajan luottokelpoisuuden, mikä joissain tapauksissa voi tarkoittaa myös luottotietojen tarkistamista.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Klarna käyttää henkilötietoja asiakasanalyysien tekemiseen, henkilön tunnistamiseen, luottokelpoisuusarviointiin ja markkinointitarkoituksiin. Henkilötunnusta käytetään asiakasnumerona asiakashallinnollisista syistä.

9. Vastuumme

a. Tuotteemme ovat hyvälaatuisia ja sopivat normaaliin käyttötarkoitukseensa.
b. Mikäli jokin Tuotteista ei vastaisi 9. (a) kohdan vaatimuksia vastuumme rajoittuu Tuotteen hintaan ellei voimassaoleva lainsäädäntö edellytä laajempaa vastuuta.
c. Missään tapauksessa emme vastaa välillisistä, taloudellisista tai ennalta arvaamattomista vahingoista.
d. Emme vastaa laiminlyönneistä tai viivästyksestä jotka johtuvat tapahtumista, viranomaiskielloista tai muista vastaavista olosuhteista jotka ovat määräys- tai vaikutusvaltamme ulkopuolella tai mitä muuten yleisesti pidetään ylivoimaisena esteenä.
e. Meillä on lakisääteinen virhevastuu myymistämme tuotteista.

10. Ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja kun katsomme sen tarpeelliseksi. Kuhunkin yksittäiseen kauppaan sovelletaan kaupantekohetkenä voimassaolleita ehtoja.

11.Riitaisuudet

Pyrimme ensisijaisesti sovittelemaan kaikki Kauppaan ja sen käyttöön liittyvät riitaisuudet. Mikäli sovittelu kuitenkin epäonnistuisi, tulee asiat ratkaista Oulun käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan kyseen ollessa hänen kotipaikkansa alioikeudessa.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Suodata tuotteita